Saturday, 19 May 2018

PARENTING TODAY

ఈరోజుల్లో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఏమి నేర్పిస్తున్నారో ఒకసారి ఆలోచించాలి .వారు పనికిరాని మీటింగులలో కూర్చోని ఒకరి గురించి ఇంకొకరి దగ్గర ,వారు లేనపుడు ఉన్నవి లేనట్లు లేనివి ఉన్నట్లు  కల్పించి చులకనగా ,హేళనగా మాట్లాడుకుంటూ విమర్శించుకుంటూ టైం పాస్ చేస్తూ ఉన్నపుడు తమ పిల్లలు అక్కడే వారి వొడిలోనో ,దగ్గర్లో ఆడుకుంటూనో ఉంటారు కదా .ఆ పనికి మాలిన మాటలు వింటూ పెరుగుతారు కదా .సభ్య సమాజం మాట పక్కన ఉంచితే ,మీ పిల్లలకు, భావి తరాలకు మీరు మంచి నేర్పించక పోగా వారి పరోక్ష ఙ్ఞానం అనే బ్యాంకు ఖాతా లో ఈ నెగటివ్ భావాలు  జీవిత కాలం ఉండేలా  ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తున్నారు .

ఇలా నష్టం తమకే ,తమ పిల్లలకే జరుగుతుంది అని తెలియదు .తెలుసుకోవాలి అని ప్రయత్నించాలి అంటే తమకు  ఫలానా విషయం గురించి  తెలియదు అని తెలియాలిగా ,ఒకవేళ తెలియదు అని తెలిసినా ,తెలియని విషయాన్ని తెలియదు అని ఒప్పుకొవాలిగా .
ఏమంటారు ??
మీ పిల్లలను అల్లరి చేసినపుడు శిక్షిస్తున్నారు సరే .మరి మంచి పనులు చేసినపుడు అభినందిస్తున్నారా ?? లేక మనకు ఎందుకు అని  వెనక్కి లాగేస్తున్నారా ???

ఉదాహరణకు మీ పక్కింటికి కొత్తగా ఎవరో అద్దెకి వచ్చారు అనుకోండి .వారి ఇంటికి కొత్త బీరువా రిక్షా లో డెలివరీ వచ్చింది అనుకోండి .వారి ఇంట్లో మనుషులు అందరు లేరు కనుక ఇంట్లోకి బీరువా సాయం పట్టమని అడిగారు మీ పన్నెండేళ్ల అబ్బాయిని .మీ వాడు వెంటనే సరే అని సాయం చేయబోయాడు .దగ్గర్లోనే ఉన్న మీరు అది గ్రహించారు .వేంటనే ..ఒరేయ్ బన్నీ ...ఇటు రా ఒకసారి ..అన్నారు ." ఏం చేస్తున్నావ్ ??" అడిగారు మీరు (ఏం తెలియనట్లుగా )
మీరు తెలిసి కుడా తెలియనట్లు అడిగారు అని తెలియని అమాయకత్వం తో మొత్తం వివరించాడు మీకు .
బీరువా నా ? నువ్వు మొయ్యలేవు ..(నెగటివ్ హెటిరో  సజెషన్ ) "డాడీ ఊరుకోరు ..కొడతారు అలాంటి పనులు చేస్తే .." అని చెప్పు .అన్నారు మీరు తెలివిగా (మీ భావన మాత్రమే ).

లోపల చేయాలి హెల్ప్ అని అనిపిస్తున్నప్పటికీ మీ మాటకి ఒప్పుకొని ఆవే మీరు చెప్పి పంపిన డైలాగులే చెప్పి ఆ పని నుండి తప్పించుకొని వచ్చేసాడు .మీకు లోపల ఆనందం - చెప్పినట్లు చేసాడు కనుక .వాడికి లోపల తెలియకుండానే విషపు నాట్లు
రెండో సారి ..మూడోసారి కూడా ఏదో మరేదో సందర్భం లో మీరు ఇతరులకు సాయం చేయబోయినపుడు మీ అబ్బాయ్ ని వెనక్కి లాగేసారు మీరు .

నాలుగోసారి కూడా అలాంటి సందర్భమే ఎదురైంది .కానీ మీ వాడు మీ ప్రమేయం లేకపోయినా ఆ పని నుండి తప్పించుకున్నాడు (మీరేగా నేర్పించారు మరి )

Friday, 22 April 2016

FACULTY - The Nation Builders

Since last republic day it has been bothering me severely that someone wrongly said - "students rejected by the industry are becoming faculty these days. They themselves doesn't have the skills, how could they teach the younger generation?"
   Ever since I have heard this innocent speech delivered by a ill-literate scholar, my young faculty blood has been boiling with discontent because in a country where speeches are given on freedom of speech for every Indian citizen, I felt there is still no freedom of immediate expression due to various circumstances. Whatever the reasons might be, positive emotions un expressed are not good for self and society in every way. So I felt like expressing my opinion on behalf of all my     teaching fraternity here in my blog.
      Briefly saying, Family Attachment Combined with Utmost Love for Teaching the Younger generation = FACULTY.If teacher is not given the right kind of respect by a fellow faculty himself, then who else would???? I  personally felt if teachers are humiliated before the student community, then learning of the students would be deprived because of the poor opinion about teachers sown in their conscious minds by a bad gardener.

This is my personal opinion and a emotion un expressed, now found its expression through my blog. This is not meant to hurt the feelings of any person in particular. I'm a independent Indian FACULTY and I have all rights of expression of views. Proud to be a teacher.
Jaihind..

Sunday, 20 December 2015

The Truest Meaning of "CHRISTMAS"

The Truest Meaning of CHRISTMAS...??? It is a well known fact that it is the birthday of Jesus Christ.
Then what else could be "The Truest Meaning...??? " Well...let me begin with an explanation...
Imagine you are attending a birthday party of someone.What would you first think of ?? Yeah...You are Right.It is about " What Birthday Gift should i offer him/her??? " Now come on..if its the birthday of a human being,we give him a material gift.


But what about Jesus..our Lord God..the Saviour of this World...??? what gift have you given him on every CHRISTMAS ever since You came in to this earth...???Now you might be thinking like " Iam an ordinary human being.So,What gift could i offer to GOD ??? "
We human beings are full of all sorts of bad emotions/qualities or habits..!! More Negativity inside us.
The Gift God Expects from you is to Live a life full of positivity and positive emotions/habits.The Gift You Have to Offer GOD is--
"Leave at least one negative habit of yours for every Christmas..!!!
So that, by the day you sacrificed almost all of your bad habits,you begin living the life that God expected you to live..!!! 
A life full of Positivity and Positive Emotions/ Habits.
This is the true meaning of a Christian Life..!!!
It is our Responsibility to GOD and the Society we live in as well.
So...is Your Gift to Jesus Ready..???Are you ready to Live the Life Jesus wanted You to Live...??? Come on..Think...Think...Think again and again...!!!

After All...Jesus will be Born this Christmas..
inside Your Heart...and the Gift You Offer God residing inside your Heart...will reach Your Heart itself.
Isn't it a Gift intended by Jesus for you " YOURSELF "???
                                      Wow...Surprising na..!
This is What Jesus Wants from all of us..!!!
Amen.
Wishing You a Very Happy Christmas.Friday, 26 July 2013

"A SIMPLE IDEA FOR A BETTER INDIA...”


India is a developing country since it got independence...presently India is celebrating its glorious 65 years of independence.....but why isn't it yet developed ? is it because of this growing population and the resulting poverty? Na..Na..its not at all the reason...the actual reasons are three according to my view...
1)Caste discrimination
2)Corruption  and
3)Black money...
               In parts of India we Indians see that the people of higher castes dominate over the lower caste...and they suppress the talents of the lower caste people.In the early days of independent India the agricultural land is possessed only by landlords of a certain dominant caste and all other lower caste people had to submit their land to these so called land lords and the lower caste people used to work in their own submitted lands as workers earning daily wages and somehow managing to make a living.
                This means the wealth is  concentrated only in the hands of a few..! It is this so called rich... richer... richest people..that save their overflowing money in the form of black money in some swiss banks and all without payng taxes to our country...and the burden of this taxes is born only by the poor and middle class citizens.

what had happened is...the lower caste people used to earn their daily wages and they had no assets to give to their next succeeding generations...and the poverty contined till the present day...No money...no proper diet....no good health.. no proper education to children.... .lower standards of life...and no development...and the poverty cycle recycles...!!

 But what about those land lords successors? they were born with a silver spoon....with lots of money...good diet...good health...good education....higher studies...and best luxurious lives...!!  
The poor...still in that same old stage where their ancestors used to be....where is the scope for development? where  is the scope for social justice? the rich search for more and more ways to save their excess money...and the poor still search for the means to earn for livelihood...!!

            Do you feel that its a situation that used to be there only in the past?? definitely not.Even today we find caste related issues in the news..here i would like to add one of my own experience--"a couple of months back one of my colleague was searching for a rented house.many of the flat owners asked like -"what caste do you belong to?? " oh god...i got shocked...what does a house owner have to do with the 'caste' of the rent payers? this is just an example...there are many more such situations where even the so called 'well educated' people get crazy about their caste and all that stuff...!!
         
         Thank god...God is somewhere in heaven and not on earth..otherwise people would have irritated asking him "whats your caste?" .
with this small blog i would like to contribute my suggestion to the development of my country saying that..."we all are Indians...and belong to one single caste called 'HUMAN CASTE'...we can develop our mother India only when all the Indians abolish the 'caste' system...and live with a feeling of oneness...as we all are just Indians...and no divisions based on caste or color or religion or language or whatever.... "MERA BHARAT MAHAAN"....VANDE MATARAM...

 This Blog is written for the IndiBlogger contest "IDEA CARAVAN" ,a theme that powerful ideas of today are the true investments for a better tomorrow,Conducted by  Franklin Templeton Investments ,that has partnered the TEDxGATEWAY Mumbai in 2012.
                                       For more details kindly log on to:   
                           http://www.youtube.com/user/TempletonIndia?feature=watch 

Sunday, 19 May 2013

" My Dream Chat with Surprising Six...!! "

Blogger Contest: " If you could connect with 5 or more people in a WeChat group - who would they be, and why? What would you talk about? The people can be dead, alive or even fictional.".


          If i could connect with 5 or more people in a WeChat group, I would choose Six people...! Consisting of " Fantastic four + Wonderful one + Wicked one ".  Chat-1 ( with Swami Vivekananda )


        When i see most of the youth today ignoring their Parents/Teachers/Elders words and  are walking blindly in  the magical spell of carnal pleasures like consuming alcohol/drugs,pornography,sex and involving in disputes and  getting addicted to all sorts of  negative emotions, i would like to  chat with Swami Vivekananda.

Me:
" Vivekananda ji...why are todays youth  forgetting the fact that it is the youth themselves that have the responsibility of taking the country forward towards development?? Don't they know that it is the youth alone that have the tremendous potential to develop India as a developed nation?
I would also like to ask -
"Why most of todays youth simply share your sayings like - "Arise Awake and Stop not Till The Goal is Reached" in
Social networking websites like Face Book but  are  not actually able to understand and implement the meaning hidden in  those sayings?? Why are the aged and  retired persons playing active part in politics of our nation,while the youth are wasting their time and energy in unnecessary deeds ??  I would also like to know why todays youth are unable to answer when they are asked - "When is National Youth Day celebrated in India??" 
Vivekananda:(Real Quote )
"My hope of the future lies in the youths of character,intelligent,renouncing all for the service of others, and obedient - good to themselves and the country at large ".
Me:
" Sir..most of todays youth are ignorant of the fact that it is their responsibility to preserve and enhance the greatness of  our country and its culture..! How can we expect them to be aware that  National Youth Day is celebrated in India on 12 January on the birthday of Swami Vivekananda ??
Vivekananda:(Real Quote )
 " Awake, awake great ones! The world is burning with misery.Can you sleep? Let us call and call, till the god within answers to the call.What more is in life? What greater work? "
Me:
"Sir,you have told about the importance of practicing Brahmacharya (Restraining oneself from sexual activity for pleasure).But today few men are committing Rapes even on small children and harassing women...! Seems like Humanity is going back towards reverse evolution...from Man back to Animal again..!!
Vivekananda:(Real Quote )
"Over-indulgence in sensual pleasures makes the senses bereft of vigour and strength, and unfit for higher achievements in life. Though our sages were married, they had tremendous control over their senses. By the practice of brahmacharya. one can easily transform the sexual energy into ojas, which makes the brain and the nervous system strong and brings new vigour and enthusiasm in blood. Single-pointed concentration and memory power are the results of brahmacharya. "
        " Violence, crime, killing, committing suicide are the outcome of weak minds.The strong and disciplined mind acts like a friend, but the weak, uncontrolled, and frustrated mind acts like an enemy and leads to destruction."
  Me:
" With the faith that there is still humanity left...just as a single candle of hope could light up hundreds of candles to win over darkness,still today there are people and organisations striving hard to bring back humanity in to practice.Things are going to change sooner..hopefully...!!
Vivekananda:(Real Quote )
         "If faith in ourselves had been more extensively taught and practiced,lam sure a very large portion of the evils and miseries that we have would have vanished."
          "The more we come out and do good to others,the more our hearts will be purified, and God will be in them."

Chat-2 ( with Mahatma Gandhi )


       When i see people  forgetting the fact that we all are human beings and it is our minimum responsibility to love and respect fellow human beings and are developing negative feelings like hatred,jealousy,misery,caste feelings and are insulting fellow Homo Sapiens...i would like to ask Mahatma Gandhiji, what he would suggest to maintain peace and love in the present society...!

Me:
       "Bapu...you have told -" Show the right cheek to someone who slaps your left cheek ".But how many are ready to do that ?? In todays society,people are most bothered about earning more and more money,through ways of income both fair and unfair...legal and illegal...and are not bothered about the poor who doesnt even have minimum needs like roti,kapda and makaan.
         The poor are being slapped on both of their cheeks by these so called rich and corrupt politicians by ignoring their welfare and rights.Where is the scope for social justice? and where is the word 'social justice' used at least...?? oh...yeah i remember...it is just used in the political parties agendas and posters while they approach the poor and the masses for begging votes...!
Mahatma Gandhi:  (Real Quote)
" Corruption and hypocrisy ought not to be inevitable products of democracy, as they undoubtedly are today " 
Me:
"Bapu..you once said "the day a woman can walk freely on the roads, that day we can say that India achieved independence".But in todays society,forget about walking on roads,even while traveling in a public transport bus, Indian sisters are not at all safe.Which shows us that even after 65 years after attaining Independence,India is still not Independent?? "
Mahatma Gandhi:  (Real Quote)
 “To call woman the weaker sex is a libel; it is man's injustice to woman. If by strength is meant brute strength, then, indeed, is woman less brute than man. If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior. Has she not greater intuition, is she not more self-sacrificing, has she not greater powers of endurance, has she not greater courage? Without her, man could not be. If nonviolence is the law of our being, the future is with woman. Who can make a more effective appeal to the heart than woman?”
Me:
 " Bapu...you fought with the British through methods of Non-Violence (ahimsa) and won Freedom for India from the British rule.Even today India is  ruled by the corrupt politicians,who are far more dangerous than the British."
         " The British had ruled our India for almost 300 years.Since Independence,Corruption have been ruling India and exploiting it.How long will this Corrupt rule last ?? is there no expiry date ??
  Mahatma Gandhi:  (Real Quote)
" Nonviolence is not a garment to be put on and off at will. Its seat is in the heart, and it must be an inseparable part of our being.If India adopted the doctrine of love as an active part of her religion and introduced it in her politics. Real Swaraj would descend upon India from heaven. But I am painfully aware that that event is far off as yet."
                       " Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram..!
                     Eshwar Allah Tero Nam,Sabako Sanmati De  Bhagawan..!! "

Chat -3 ( with Albert Einstein )


        Whenever i see the masses being lured by the corrupt Politicians with false promises of upliftment and welfare,But ignoring the masses after getting in to Power,i would like to chat with Albert Einstein who studied the most complex theories of physics, with a hope that he might be able to study the mindsets of these corrupt politicians,whose corrupt thoughts are even more complex than the toughest theories of physics.

Me:
 "Sir, you gave a wonderful gift to the world in the form of your Mass Energy Equivalence(E = mc²).Which
stated that - " Mass and Energy are both but different manifestations of the same thing".The equation E = mc², where energy is equal to mass times the speed of light times the speed of light, shows that very small
amounts of mass can be turned into large amounts of energy, and large amounts of energy can be turned into very small amounts of mass.The equation said that mass and energy really had equal value.
              Sir,all i wanted to ask you is weather there is any law that could explain the reason why most of the todays political leaders gain their  Energy (Political Power ) from the Masses ( People/Voters ) but  soon after attaining that Energy through the Masses, violate your law and state their own law of   "Masses Energy Non-Equivalence " which indirectly states that "Energy can be attained through Masses but Masses can never be  equalized with the Energetic".These so called Energetic corrupt political leaders doesn't even bother weather the masses have light ( Electricity) in their houses or not.They rule the masses in such a way that the life standards of the masses are uplifted at a rate equal to "inverse ratio of the velocity of light".
Albert Einstein: (Real Quote)
 " The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil,but because of the people who don't do anything about it".
Me:
 " Sir,though your proposed Mass Energy Equivalence was responsible for the creation of the first Atom Bomb,i know you were a great philanthropist and you opposed misuse of science and technology for destructive purposes.would you like to say something about humanity and world peace ?? "
Albert Einstein: (Real Quote)
  “A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feeling as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.”
Me:
 " Sir, i know you have fallen in love with Mileva Maric while at college and struggled hard to convince your parents  for your love marriage.But finally you succeeded in your attempt and married Mileva.Would you like to tell me something about love and marriage ?? "
Albert Einstein: (Real Quote)
" You cant Blame Gravity For Falling In Love". “Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed.”
Me:
 " LoL " :)


Chat - 4 ( with Osama Bin Laden )


          When i see the Terrorists creating Havoc in the world by Blasting Bombs ,Killing Innocent people including small Children,Women and the Old...i would like to chat with Osama Bin Laden...The Terrorist turned Engineer.

Me:
" Mr Laden..i have heard that you have had a Degree in Civil Engineering.All i wanted to ask you is - " Being a Civil Engineer,how did you forget the fact that the words Civil means 'People ' and Engineer means ' Creator'.Combining them,Civil Engineer means a person who Creates/Builds structures for the welfare of people...
          But what have you done??? what did you create ??? oh...is that all about marrying six wives and creating sixteen children ??
 Bin Laden: ( Fictional Reply )
 Jihaad...!!
 Me:
 " What ?? oh...is that how you reply when the questions are tough ?? Tell me one more thing..." Why do you Terrorists create chaos in the society with all Bomb Blasts,Killing innocent people including small children ?? You name it as 'Jihad' and call yourselves as followers of Islam ?? The Holy Quran doesnt say that you kill innocent people and call yourselves as sons of Allah...! You terrorists are all sons of Devil and should be hanged like Mad Dogs..!!
 Bin Laden: ( Fictional Reply )
 " Serious look at me..! No Reply...!!
Me:
" You Terrorists call yourselves as sons of Allah.But In Hyderabad,India your Brutal Youth Blasted Bombs even in a Mosque called " Mecca Masjid " and killed many muslim brothers while they were performing Namaaj...! What would you say for it..?? Is that not Animalistic..??
Bin Laden: ( Fictional Reply )
 " Jihaad...! "
Me:
 " Hey..you Brute...do u just know that one word ?? The whole world felt happy when you were Killed.So..stop saying jihaad...jihaad...and go to Hell..! Oh...i forgot..You already are replying from Hell na..!

Chat -5 ( with God )


         When i see the differences in this world like Richness and Poverty,Healthy and the Sick,The Good and The Bad,Life and Death ;When i see the rich enjoying their life,while the poor struggle to earn their Everyday Bread or When i see children Born Disabled or When i see Evilness increasing in the Hearts of the People or when i see the ones we love Dying, I would like to chat with God...!
Me:
" Dear God...all the people living in this world are you sons and daughters that you love equally...but why have you created these differences like   Richness and Poverty,Healthy and the Sick,The Good and The Bad,Life and Death ?? I always wanted to ask all these questions face to face...but i can get satisfied with this chat with you at least..!! Please answer me my lord..!!
God : ( Fictional Reply )
 " My son...why are you looking at these differences ?? Cant you see that i have filled every one Equally with my divine soul...?? "
Me:
 " Oh...i didn't get that but soon i will learn to understand the inner meaning of your reply.Dear Almighty...please tell me why should the good ones Die? The Evil is deep rooted in this world.Why are you not ending the world ?? Dear God.. please reply me in a way more understandable to todays generation...?? please..!!
God : ( Fictional Reply )
 " Smiles...!! Ok my son...i will explain you clearly using Computer terminology so that you would better understand."
                "Imagine the entire world as a computer and all the Living/Non-Living ones as Applications/Data  in it ,some running (living) and some static (non-living).Let the Evilness in the world be the Harmful Virus that attacked the computer and the Goodness in the world is the Anti-Virus that Protects the computer applications from getting infected and iam the Computer Operator.Now you know it very well...! When the computer( World ) is infected with Virus( Evilness ),initially the operator need not react because the Anti-Virus( Goodness ) installed by him(God) would take care of the Computer from the Harmful Virus by Nullifying its effect.But when the Harmful-Virus has become so strong that it could Infect even the Anti-Virus software,Then the Operator comes in to action and would  'Format ( End ) ' the computer ( World )...in such a process,All the Data contained in the Computer ( All the Living/Non-Living ones)  would Be Lost.Even the Uninfected-Data( Good people of the World ) would be lost.But don't worry my son...just like a precarious Computer Operator, i would Back-up the Useful Data ( Good People) beforehand in an External Hard Disc ( Heaven ).Now i hope you Got it...!!
Me:
 " Wow...i'm speechless..!! Thank you so much God...!! You are Great..!!!
Me:
 ”Dear God...i always wonder why people offer you tonnes of Gold and Crores of Money as Gifts?? You yourself have given them all that and how can they give it back to you again?? "
God : ( Fictional Reply)
 ”I gave them all those riches just to see if they would be able to help the poor or not. But these rich people are not able to realize the fact that iam not dwelling in these temples/idols. They are not able to realize the truth that i have distributed myself equally in all Human Beings and that i dwell in those Poor too. If the rich really wanted to thank me for all that I had given them, they should offer all these gifts to the poor and the needy. I pity the Rich of their ignorance."


Chat -5 ( with Mother )


           When I see everything in this world is decreasing in their Quantity,Quality and Value right from the Fossil fuels to the Human Values; I always wondered how  Mothers love is the only thing in this world that is unflinching starting from the Early stone age till the present Day.I used to think God is Just and Merciful...But sometimes even God seems like he is being Partial towards few of his Creation.But Mother is the only person who Loves his sons/Daughters Equally regardless of what his Son/Daughter is...Was...or  Wouldbe...!! So i want to chat with her..

Me:
 " I know that Only Mothers Love is the purest form of Love in this World.But i always wonder how that is possible..??
God : ( Fictional Reply )
 "  Ok My Son...i will reply to this Question of yours..."
Me:
 " Surprised........!! God....I have asked this question to Mother.Iam shocked to see that  you have come to reply this question...!! Why..???
God : ( Fictional Reply )
 After i created the Universe,One day i started thinking like - "Every single second,I want to be with all my sons/daughters that i have created so that i can be taking care of them.But How can i be with every one every single fraction of every second?? " and I arrived at a solution...guess what?? I created Mom for everyone on earth...!! It is me in the disguise of Mother..!!

Me:
 " Wow...!! God..you are the greatest..!!  Mom..you are the sweetest..!!


       This Blog is written for the IndiBlogger contest "WeChat with Anyone,Anywhere..!".
For more details about the WeChatIndia Group,"The Next Wave in Communication", visit the following link:   http://www.youtube.com/user/WeChatIndia?feature=chclkSunday, 21 April 2013

"Crimes against Women--My Suggested Methods for Prevention and Cure..""

                     
 

 " O Man...Why have you become so Mean...???
      Having taken Birth from a Woman and depended on woman lifelong...!
              Though u knew she is Better than you in many ways,You never accept it out of your Ego !!!
              You made her life miserable in many ways and in return you always received lots of Love...!
      Why these crimes against her?? why have u become so mean??
              Why are you racing towards reverse evolution??? from MAN back to an ANIMAL ???
Stop these inhuman crimes against her...or by the  day  u realize that u have chopped that very branch of the tree called Love,that you yourself were supported upon,You would fall to that very ground level of      humanity,where you no longer could call yourself a 'Human..' ".

     Women...the multi responsibility holding and multi role playing as a Mother,sister,wife in my wonderful country India must be treated with respect and honor.But knowing the news of these growing  crimes against women in India everyday,i started  feeling bad..for the first time in my life,for belonging to the Male sex community.

       This afternoon when i switched the idiot box on,the news that i heard touched me deeply."A 5-year-old girl  was allegedly kidnapped, raped and tortured by a  24-year-old man and then left alone in a locked room in India's capital for two days."

   How mean..how cruel...how immoral...ah...grief..somewhere deep in my heart...! Idiots..Brutes..What not...! As the news ended,it made me speechless,felt as if my throat dried off..out of this feeling,i then decided i would write down my feelings and suggest some methods which would hopefully stop such immoral acts on my  Indian sisters.

                
         With my experience as an assistant professor in an engineering college,i have got the opportunity to study the mindsets of most of the youth today and i analyzed that the reason for such inhuman or immoral behavior among todays youth is mainly because..."MOST OF TODAYS YOUTH ARE LACKING IN HUMAN ETHICAL VALUES...".I have bolded it because,it is the largest problem that might seem quite simple and small!!

METHODS I WOULD SUGGEST :

  1. Indian educational system should include a subject called "Human Ethics" in their academic curriculum right from schooling till Post graduation.and strict rules should be made such that "any student who fails in this subject,would never get his remaining subject papers evaluated "
  2.  Indian educational system should also include Yoga as a compulsory subject throughout the education  right from schooling till PG.This may sound little funny but it is very important because only through YOGA,one can gain a control over his Body(emotions) through his Mind and never let the Body control the Mind.
  3. Rural uneducated people should be given an awareness on Human Ethics and Yoga through awareness camps.
  4. Indian govt should mainly focus on educating the people on these issues,rather than making strict laws,which according to my personal opinion would be mostly helpless at hand.
  5. The accused ones in such cases should be imprisoned in special jails and given a life long imprisonment till death.
  6. Indian government should completely remove/ban Liquor shops and thus help for a better India. 


Monday, 8 April 2013

"Your Birthday is the Day on Which You are Not Actually Born "Its my ' Birth Date' today...April 8th...but still i say- " Its not at all my 'Birth Day' "????? How come it be possible???
Few of u might say- "Oh...may be its the date that was recorded in your school certificates and that might have continued throughout till your post graduation...Right??? ". My answer to that intelligent guess is a big ":NO".
 
     No one on this earth is born on their so called 'Birthday' that they celebrate with lots of happiness..!!  Yeah...  one needs to have a brain mature enough to believe this wonderful "FACT".Yes..this is the hidden fact told by the holy scriptures...may it be the Holy Bible or the Bhagavatgita..!

Do u know when are we all born?? hmmm...Question inside a Question..??

Yeah..it is mysterious ..thats why many human beings couldnt understand the answer to this mysterious question till they reach the last stages of their lives..!

Let me start opening this mystey...

                                       "GOD...where is he found?  in the church? in the hindu temple? or in the mosque??


GOD is Universal (LATIN: Unus=one and  Versus= To Turn).The word UNIVERSE etymologically means "Everything Turns Out To Be One".That means all the souls of this universe if  brought together and are shaped something like a snow ball...then that snow Ball is GOD.God is not at all concentrated at a single place..he is nothing but a vast never ending dispersed divine soul..with all positive qualities..with no single spot of negativity.

God might have thought..."How can i be with everything  living/nonliving every single fraction of every single second" ??

Oh Yeah..!!  This is It..!!
He arrived at a divine idea..he distributed his vast divine soul in to everything living/nonliving...with equal proportions of his divine soul distributed in to the nature..the trees..animals..humans...including me and you..! Yes...Unbelievable..but true..

Here i would like to quote a beautiful line from the Bhagawat Gita which says -"Eeshwaro Sarwa Bhootaanaam.." which means.." God Is In All Living/Nonliving Beings"

We all human beings are born at that very moment this universe itself was born.The divine soul/Atman hidden inside us will liberate itself from this living body and gets united with the never ending divine soul only if we live a positive life and know about the divinity within and only when we could see and realise the divinity in every other living creature around us..! Few examples of such great souls are Jesus Christ,Mother Theresa,swami Vivekananda..etc..!

If someone asks you.."who are u??" then what would  ur reply be? may be perhaps u might say... " lam Mr/Miss/Mrs.X" .But you know what?? Thats "The Exactly Wrong Answer".If u answer so..it reflects your innocence..! Well..in my personal opinion,ignorance is no crime.But ignoring our ignorance is the biggest crime that one would have ever committed.

    We all are "Divine Souls" living inside these "Human Bodies" that our parents might have named Suresh or Naresh or X or Y or Z..OR Whatever..! It is the name of the body and not of your soul..!
Surprised?  well.. who doesn't ?? 

     
A Soul is invisible,Genderless,Emotionless.It is something that no scientist can prove or conduct experiments upon...! Only we humans are those scientists who have that uncatchable 'Soul' captured in the experimenting lab of our 'Body'.Whether we realize that 'omniscient' soul within us or not is what all that makes the difference...!

      Our Divine Souls continue taking help of  body after body until our Souls are Liberated.Thats what most people mis understand as "Birth After Birth".How can it be called 'Birth' when there was no 'Death'  at all???.At school we were thought "The Law of Conservation of Energy" which states that :- "Energy can neither be created nor destroyed.But It just changes its forms".So why we the so called 'Highly Educated' fail to understand the fact that our soul is a form of the Divine Energy and that it can never  be destroyed?? is that not against "The Law of Conservation of Energy"??

    Liberation of the soul means freeing the Divine Soul inside us..freeing it  from all negative emotions,materialistic desires,all kinds of weaknesses which makes all the difference between 'Man' and 'God'.

     Liberation of Soul could be done only by "Knowing the Divinity with ourselves and others and by helping the weak Souls understand the Divinity within themselves and through selfless sacrifices.Which is humanely very hard and impossible without a strong determination and dedication.Liberation of the soul is called "Moksha" which is a state that brings us eternal peace..where we the tiniest of the snow particles join the snow ball called God.

             
              So god is within yourself..in other words.."You yourself are God"...Surprising na!!  

Summarising above lines :

 1. We  were all  born at the beginning of this universe.
 2. But we never liberated our soul thats the reason why we all are still living in this Human Body.
 3. We never loved our fellow human beings.We filled ourselves with all sorts of negative emotions which made  attaining 'Moksha' impossible.
 4. So our souls were searching for Body after Body...Century after Century..
 5. May be some or the other time you or i might have been a frog or a snake or a donkey.
 6. Its obvious we can never liberate our soul when we were animals.
 7. But this time we are Humans...capable of liberation..capable of loving fellow human beings...capable of expanding the divinity within and in our surroundings...
 8. But what are we doing?? Loving material gains and Expanding the Negative Emotions within ourselves.
 9. Cruelty,Hatred,Avarice,Greed,Miserliness,Envy,Jealousy,Embarrassment,Shame,Guilt,Remorse,Humiliation, Anger, Rage,Aversion, Disgust, Revulsion,Anger, Rage and what not?????
 10. Instead of realizing God in fellow human beings we Run behind all kinds of Religious Chantings.
<a href="http://www.blogadda.com" title="Visit blogadda.com to discover Indian blogs" > <img src="http://www.blogadda.com/images/blogadda.png" width="80" height="15" border="0" alt="Visit blogadda.com to discover Indian blogs"/></a>